A Hawaiian Tradition of Keliikau o Kau

Keli‘ikau-o-Ka‘ū was a shark god who traveled to Pu‘uloa, ‘Ewa from the island of Hawai‘i. The tradition, entitled “He Moolelo Kaao Hawaii no Keliikau o Kau,” appears only in the short-run Hawaiian-language newspaper Home Rula Repubalika and is incomplete. The narratives are also different in relationship to the events and their outcome, than those found in more widely reported narratives. There is no specific reference to the source of the account, and only two articles in the series are available. The narratives offer some details on named localities and events that are of significance in the history of Pu‘uloa at Honouliuli. The excerpt is followed by a summary translation.

Ka Mano Kae‘ae‘a o Hawaii nana i hoonahoa a kaiehu aku i ke Aliiwahine Kaahupahau mailuna aku o ke kahua kaua ma ka nuku o Puuloa ma Ewa, Oahu, a nolaila keia olelo kaulana: “Mehameha Puuloa, ua make o Kaahupahau.”

O keia mano alii o Kalani ka mea nana i lawe ae ia Keliikau-o-Kau i kino mano a hoonoho ia aku la i kino aka makani unihipili maluna o kona makuahine ponoi, a na keia Kalani no i haawi aku i kekahi hoailona ia Keliikau-o-kau i kona wa e hoi ai a keehi paa iluna o ke kauoha, oia hoi na kiheahea kai maluna o ke kino mai luna a lalo, a o ka malo pua-kai ka i ka hope, a mamua ae nae o ka hoi ana iho e noho pono iho iluna o ka haka kino hihio makani mai ka waha ae a o keia no ka manawa e ike ia aku ai ke kahe-a-wai ana mai o ke koko ma ka lae me he mea la ua moku i ka pahoa, e hilihili ana ma na maka a me na papalima, ame ka ihu, a e kahe ana keia koko a ili i ka umauma, a he manawa keia i makemake ia no ka inu awa, a me na huaolelo ninau no ka pono a me ka hewa no ka hele ana ma na lae kahakai, a me ka holo ana ma na waa i ka lawaia. Ua like no ke ano o keia me Hiiaka-wawahilani ke hoi mai a noho iho iluna o ke kahu. Ma keia ano, ua lilo keia mano unihipili i mea nui a punahele ia Kalani mai kona loli ana a e i kino mano a hiki wale no i kona nui ana i aneane aku he ekolu mau anana ka loa a oi aku i kahi wa.

Ma keia wahi o ko kakou nanea e waiho kakou i ke kamailio ana no ka mea nona keia nanea, a e olelo ae hoi kakou no kekahi mano hookalakupua i hele mai ai mai Hawaii mai a make maloko o ka nuku o ke awa o Puuloa ma Ewa ae nei; nolaila, e oluolu ae e hooheno iho kaua e ke hoa i keia mau lalani mele malalo iho nei, a e loaa no ka inoa o ua mana la, oia hoi o:—

A ka Hipa i ka Hipa
I na u o Lewa
Lele ana o Kukamaikiakea
Keke na niho o Laniwahine
Opi ke a-lalo ke a-luna
Hoi aku au a Lihue
Nana aku ia kai o Ewa
E au ana Mikololou
A paa ka nahu‘na o Papio
Paa ke au mimihi Leinaka
Paa ka manao hopu i ka lima

O Mikololou ka inoa o ua mano la i hele mai ai a make me Puuloa, nolaila e pono e kamailio ae kakou nona, i maopopo ai ke kumu o ka hiki ana mai o Keliikau-o-Kau.

Na hoakaka no ka Mano Mikololou, ua oleloia ma keia moolelo na Papai ame Paukupahu i Puna, Hawaii, keia Mano o Mikololou, a o ka mano alii nona ka lae o Leleiwi a hiki i ke kai o Makaoku e pili la me kahi mokupuni hoopapa o Mokuola ka inoa, a oia no ka mano alii o Kaneialehia, a ua oleloia he kapu loa kona mau makalae ma kona kai makai o Keaukaha ma Waiakea-kai, ma Hilo Bay, Hawaii, aole loa hookahi kino kanaka maoli i nahuia e ka mano ma keia wahi, mai ka wa kahiko loa mai ahiki wale no i keia au hou. Aole loa e hiki i kekahi mano kamaaina a malihini paha ke nahu i ke kanaka, no ka mea he mana nui ko Kaneialehia, oiai, he elua ona mahele. Mai ke kai aku o Makaoku a hiki i ka lae o Makahanaloa a holo loa aku i Hilopaliku, hoi aku ke nahu a ka mano. A mamuli o ko Kaneialehia manao aloha, ua ike oia i ka maalo ana ae o keia wahi mano uuku ma kumupali iloko o ka hua o ke kai, a ma kona nana pono ana aku, ua ike aku la oia he wahi mano kanaka unihipili— maopopo koke aku la no iaia he wahi mano unihipili he “Aikahu” a he mea ino keia ano he “unihipili hemo ole” a he wahi olelo ia ai loa keia ma ia ano o na unihipili ma na ike a ka poe Kahuna lapaau.

Aia no ia wa, ua lawe ae la ka mano alii Kaneialehia ia Mikololou i wahi mano lawelawe malalo ona me he keiki hookama la paha ke ano, a ua noho o Mikololou malalo o ia ano a hiki i kona nui ana, a e hoolohe ana hoi i na olelo apau a ke alii, aole nae oia i ae ia e maalo aku ma ke kai kapu o ke alii ma kahi i olelo mua ia ae nei.

Ua olelo ia no hoi ma keia moolelo, ua haawi aku o Kaneialehia i kona kai me na makalae mai Leleiwi aku a hiki i Keauhou e pili pu la me Hopoe ma Puna, a o na aina maloko o keia kihi ame kela kihi oia hoi o Papai a me Paukupahu, Papuaa, Haena, Paki, Aalamanu a hiki i Keauhou. Aia ma keia mau aina, ua nui wale na kahu o na mano Mikololou nei e hoi iho ai a noho iluna o na kane a me na wahine, a ua maluhia hoi ka hele ana o na mea apau ma kahakai, ame na lawaia maluna o na waa me he nahu ole ia la e ka mano, aia nae, mamuli o ka nui loa o na kahu ana e noho ai, ua ulu ae la na manao pono ole a me ka ohumu i kekahi poe kahu ina loaa a me na waiwai o kahi poe e aku, a ua kena aku la lakou ia Mikololou e nahu i ka mea i manao ino ia, a ma keia kumu i hoomaka mai ai o Mikololou e aki (nahu) i ke kanaka me ka hoolohe ole i na olelo ao a Kaneialehia me ka manao paha e nalo ana kana mau hana i kela mana nui e nana mai la.

I ka hala ana o kekahi mau la mahope iho o ko Mikololou nahu ana i ke kanaka mua loa, aia hoi, i kekahi la, ua hoi iho la ua Kaneialehia nei a noho iluna o kona haku, a hai iho la i kana huaolelo i ka ohana o ka hale e nonoho ana ma Kaumaui, Keaukaha, e hele kekahi poe me ia ma Papai, a ua hookoia kona leo me ka hakalia ole. I ko lakou hele ana a hiki mahope mai o Papai, ua ike ia aku la kekahi kanaka e lawaia paeaea mai ana maluna o ka lae pohaku, o keia no ka manawa a Kaneialehia i hai iho ai i kana mau hua olelo:

“O keia no ka mea a‘u i olelo aku nei ia oukou e hele pu mai me a‘u i ike pono oukou, o kela kanaka e noho mai la e lawaia makoi e pau ana i ka mano ia Mikololou.”

I ka pau ana o keia mau olelo, aole i liuliu iho, ua holu koke ae la ke kai iluna o ua lae nei kahi a ua kanaka nei e noho ana a nalowale pu i ke kai, a i ka mimiki ana iho o ke kai, o ua kanaka pu nei kekahi i haule iho iloko o ke kai, a oiai o Mikololou e hakapono ae ana kona mau maka lena alohilohi, aia i kela wa i miki koke ai ua mano eueu nei e nahu i ke kanaka, o keia no ka manawa a Kaneialehia i lele koke aku ai iloko o ke kai me ka awiwi nui ma kona kino kanaka a hiki ma kahi o ua Mikololou nei e makaukau ana kona waha nui me kona mau papa-niho e upa iho i ua kanaka nei a palahe liilii me ka hoohuli ana aku i ke kumupali; aia i keia wa no, i lalau aku ai na lima lauahi o ke Kahu Kanaka maoli o Kaneialehia ma api ame ka lala, ku me ka pane ana aku ia Mikololou penei: “Ai a mano nana i kumu pali.”

Nolaila, ano e hoomanao iho kaua e ke hoa kuwiliwili o keia moolelo, ke kumu i loaa mai ai a paanaau no hoi ia kakou i keia manawa ia wahi mapuna olelo ae la maluna e o mau nei i keia hanauna hou a hanauna hou aku no. (Aole i pau.)1

Ka Mano Kae‘ae‘a o Hawaii nana i hoonahoa a kaiehu aku i ke Alii- wahine Kaahupahau mailuna aku o ke kahua kaua ma ka nuku o Puuloa ma Ewa, Oahu, a nolaila keia olelo kaulana: “Mehameha Puuloa, ua make o Kaahupahau.”

I ka manawa a ke aliiwahine e oniu ae ai i kona kino nui me ka uhau anai kona hi‘u iluna pono o ka ilikai, a naueue ae la ka papaku o lalo o ke kai a nahaha liilii na puko‘a, a ke kope ‘la kona mau ha-lo, lele liilii na mea apau o lalo, pouli pu i ka lepo, a he mea weliweli nui keia i na mano a pau e nana mai ana, aia hoi, o ka manawa no ia a Keliikau-o-Kau i nihi malie aku ai me ka palanehe a pili pu ma ke alo piko a me ka ha-lo akau o kona hoa paio a oia kona manawa i uwehe ae ai i kona mana a me kona mau papa niho wakawaka a komo pu aku la iloko o ka io o ke aliiwahine, a loaa pono ka opu, ke ake, a me na mea a pau o loko ku ae iwaho, a oia ka wa i hue pau ia mai ai na piha-a moe wai o uka, aia nae ke aliiwahine ke kupaka nei kona kino i o a ianei me ke kepa ana, aole nae he wahi mea a mahuheu iho o kahi ulu iki o Kau, no ka mea, ua pili loa oia iloko o ke alo o ke aliiwahine.

Ia wa ike iho la o Keliikau-o-Kau e pilikia ana ke aliiwahine iaia maluna o ko laua kahua kaua, ua nalinali malie aku la oia ma ka api a kukai pu me ka waha, a ike oia e make ana ke aliiwahine me ka naue malie ana aku no ka manawa hope loa.

Nolaila, i keia wa, ua hoomaha iho la Keliikau-o-Kau me ka nana pono aku i ke kino mano o kona hoa paio e hooipo la me ke alii o Maui me Olepau.

I ka wa a na olepolepo o ke one a me ke kai, a me ke koko e pualena ana maluna o ka ilikai a mao ae, aia hoi, ua ikeia aku la ke kino mano o ke aliiwahine e waiho mai ana ua make loa. Ia wa ua hoi aku la kona kino makani a noho iluna o kona luaui mama ponoi, oia hoi o Koihala.

Ia wa, olelo aku la oia i ka ohana, “ua poino au!” Aia hoi na alina o na kiheahea koko a pau me na ulia poino ke hoike mai la maluna o ke kino o kona mama a he wa keia no ke kaumaha luuluu no ke aliiwahine i make maluna o kona o hana.

I ka wa i make ai o ke kino mano o Kaahupahau, ua ikeia aku la o Keliikau-o-Kau i na mano alii a pau o na aoao a elua e poai puni ana me ka haaheo nui o ka lanakila, a he wa hoi ia no ka olioli nui o na mano a pau mahope ona.

A oia ka wa o Keliikau-o-Kau i pane aku ai i na kiai o ke aliiwahine i make iaia, oia hoi o Kamoaana me Kahiuka:

“Make ae la ka mea nona ka nuku o Puuloa a me ke Kaikuono o Ewa nei, owai hou mai?”

Pane mai la na kamaaina: “Nui loa!”

I ka pau ana o keia mau olelo, o keia no ka manawa i iho like mai ai na mano o Ewa ia Keliikau-o-Kau e alu like iaia, aia nae, ua lilo lakou i mea ole i ka malihini kuehu lepo o Kau me he puahiohio la, a o keia no ka wa a kahi hiapaiole o Kau i kuupau aku ai i kona ikaika nui, aole ona lua e like ai. Ua hoomaka oia e nahu i na mano a hoolei i uka o ka aina maloo, mai Kalaekao, Kapuaikaula, Keanapuaa, Kamokuumeume, Aiea, Kalauao, Waimalu, Waiau, Waimano, na Manana elua, Waiawa, Hanapouli, Waipio, Waikele, Hoaeae, Honouliuli, Kalaeokahuka, Kanahunaopapio, Kepookala a me Puuloa.

O keia ka luku nui ana a Keliikau-o-Kau i na mano a pau o Ewa, ku ka pilau i uka o ka aina, a ma keia kaua ana i puka ai kela huaolelo kaulana e o nei, “Mehameha Puuloa ua make o Kaahupahau.” A ma kona make ana i lilo ai oia i kino puko‘a ma kahi e pili koke ana i Papio, aia hoi ia wahi ke huli pono mai la ma kela aoao mai o Honouliuli kona lua a hiki i keia la.

Ma keia make ana o ke aliiwahine ia Keliikau-o-Kau, aia hoi, ma ia hope iho ua noho iho la he ahaolelo kuka na na mano alii a pau loa mawaena o na aoao elua, a ua hooholo lokahi lakou a pau me ka oluolu a me ka maluhia, oia hoi, aole e hana hou ia kekahi hakaka a kaua mawaena o lakou ma ia hope iho a hiki i ko lakou mau la hope, a aeia no hoi lakou e hele ma na kai a pau a puni keia pae moku.

I ka holopono ana o keia manao o ua poe mano nei, ua noiia mai la kekahi mau mano alii o Kauai a me Niihau, o Keliikau-o-Kau imua o Kalani a me Kaneialehia, kona mau haku alii, a ua ae laua me ka manao kanalua ole no keia olelo noi a kekahi mau mano alii o Kauai, oiai ua ike laua, aole he pookela o na mano a pau e hoopapa aku ai i ke keiki o ke Kai Kauhaa a ka Malihini o Punaluu a me ka nalu hai o Kana, a he mea oiaio ua hookoia keia olelo.

Mahope iho o keia papa leo ana o na poe mano a pau ua haawi ae la lakou i na aloha hope loa a huli hoi ko na mokupuni hikina, a huli hoi no hoi ko na mokupuni kaili la, a noho hoi ko Oahu nei poe mano, ma keia huakai hele a kahi eueu a kakou, aia oia ua hoopuniia e na mano alii a pau me ka hanohano nui, me ka loaa ole hoi o kahi mau hana kue, a pahola aku la keia mau mea a puni na pae moku. Haawi na mano i ko lakou mau anoai hope loa a hele o Keliikau-o-Kau i Kauai.

Ia manawa ua hoomaka o Kaahupahau e haalele i ka nuku o Puuloa, he wa pokole loa ua oni malie ae la o Kalaeloa mamua o lakou, a i kona hala hope ana ae, aia lakou nei mawaho ponoi ae o Waianae, aole no i liuliu iho, ua hala hope ka lae o Kaena. O ka lae keia i like me ka manu ka lele a Hiiakaikapoliopele i oli aku ai ma ke kau penei:

Lele Kaena me he manu la i ka malie,
Me he Kahala la na ka uwa‘u,
Na pali o Nenelea.
(Aole i pau.)2

Below is a summary of the preceding, “A Hawaiian Tradition of Keli‘ikau-o-Ka‘ū.”

Keli‘ikau-o-Ka‘ū was born to his mother as the result of her relationship with the spirit form of Kalani, a king of the sharks. He was a favorite of Kalani, and transformed into a shark, whose body was almost three fathoms long.

At this point in our story, we now look to another mysterious formed shark, and his death at the entrance of Pu‘uloa at ‘Ewa. His name was Mikololou, it was him who was killed at Pu‘uloa, and this is why Keli‘ikau-o-Ka‘ū went there. The background of this shark, Mikololou is given in the traditions Kāneialehia, and Pāpa‘i and Paukūpahu of Puna, Hawai‘i. Kāneialehia, protected the lands from Leleiwi and Makaokū, near the low islet of Mokuola, and all the way to Makahanaloa of Hilo Palikū. Under the law of Kāneialehia, it was forbidden to kill any human. Kāneialehia saw swimming past the cliffs, and discerned Mikololou’s nature as a spirit-transformed shark, he also recognized that Mikololou was a man-eater.

Kāneialehia decided to take Mikololou as an attendant, perhaps even as a foster-son, and to teach him how to live under the law of not killing humans…

[We know from various accounts that Mikololou departed from Hawai‘i, in the company of other man-eaters, and traveled to Pu‘uloa, where he was eventually killed by Ka‘ahupāhau, Kahi‘ukā and the people of ‘Ewa. Based on other accounts, Mikololou was restored to life, and returned to Hawai‘i, where he enlisted the aid of Keli‘ikau-o-Ka‘ū and other sharks to avenge his treatment by the sharks and people of Pu‘uloa. The issues of the paper with this portion of the tradition are missing, and the account is picked up again on March 15, 1902.]

Keli‘ikau-o-Ka‘ū fought with and killed Ka‘ahupāhau, and it is because of this event, that the famous saying, “Mehameha Pu‘uloa, ua make o Ka‘ahupāhau” (Pu‘uloa is alone, for Ka‘ahupāhau is dead), came about. Keli‘ikau-o-Ka‘ū assumed various body forms he possessed and attacked Ka‘ahupāhau from within, and outside her body. Ka‘ahupāhau went in spirit form to her attendant, Koihala, calling to her, saying that she was dying. Upon her death, Keli‘ikau-o-Ka‘ū called out to Kamoana and Kahi‘ukā, taunting them. He then proceeded to swim through Pu‘uloa, biting and tearing at the native sharks of the region, throwing their bodies up onto the dry land from Kalaekao, Kapua‘ikāula, Keanapua‘a, Kamoku‘ume‘ume, ‘Aiea, Kalauao, Waimalu, Waiau, Waimano, the two lands of Mānana, Waiawa, Hanapoūli, Waipi‘o, Waikele, Hō‘ae‘ae, Honouliuli, Kalaeokahuka, Kanahunaopapio, Kepo‘okala and Pu‘uloa.

Keli‘ikau-o-Ka‘ū destroyed all the sharks of ‘Ewa, and the stench rose upon the land. Thus came about the saying, “Pu‘uloa is alone, for Ka‘ahupāhau is dead.” Upon her death, Ka‘ahupāhau’s body became a coral formation near the place called Papio, and that place is still seen on the side of Honouliuli to this day.

Following the death of Ka‘ahupāhau in this war between the sharks, the shark chiefs of both sides met in council and agreed to no further wars should be fought between them…

It should be noted here, the elder kama‘āina of the ‘Ewa District still claim that Ka‘ahupāhau was seen and cared for during their lifetime.


1“He Moolelo Kaao Hawaii no Keliikau o Kau,” Home Rula Repubalika, January 6, 1902, p. 7–8.

2Ibid., March 15, 1902, p. 7. Next issues of newspaper not available.

Related Documents

Moolelo contain expressions of native beliefs, customs, practices, and history. The Hawaiian landscape itself is storied, and each place name is associated with a tradition—ranging from the presence and interactions of the gods with people, to documenting an event, or the characteristics of a given place. Unfortunately, today, many of those moolelo have been lost. Through the moolelo that have survived the passing of time, we are able to glimpse the history of the land and people of Honouliuli Ahupuaa.

Included here are a collection of narratives written by native Hawaiian authors and historians, as well as non-Hawaiian visitors and residents of the land during the nineteenth and early twentieth centuries. The narratives document traditional lore and knowledge, customary practices and beliefs, and the importance of place names which have survived the passing of time. A number of the accounts come from Hawaiian-language resources which have not been previously available in English. Other citations revisit some of the better known historical accounts, while attempting to shed new light on them, with efforts made to place them in a Hawaiian cultural context based on a wide range of resource materials.

Transcripts and/or translations of the Hawaiian-language accounts are given either verbatim, or in summary for longer narratives, with emphasis on the key events—their association with akuaaina, and kanaka of Honouliuli Ahupuaa. The citations span the period from antiquity to the 1920s. We have elected to include the Hawaiian-language transcripts in an effort to provide present and future generations with easy access to these important narratives as a means of fostering ongoing cultural attachment to place, and for educational and interpretive purposes. In this way the kupuna speak for themselves, and pass their voices on to inspire continued knowledge of place, practice, and use of the native place names.

It will be noted that in a number of instances, place names originated as the names of notable figures—either gods, demigods, chiefly personages or deified ancestors—while other names describe events or particular characteristics of named locations.

From the earliest of human times, the Hawaiian landscape has been alive with spiritual beliefs, traditions, customs, and practices. Unfortunately, with the passing of time, irretrievable traditional knowledge has been lost. This is in part a result of the rapid decline of the native population, and enforcement of restrictions placed upon Hawaiians in education and all facets of life which culminated in the overthrow of the Hawaiian Kingdom Government in 1893. By 1900, English became the official language of the schools and government, and native Hawaiian children were punished at school for speaking their olelo makuahine (mother tongue/language). Thus, slowly but steadily, children and grandchildren were distanced from their elders, and the passing on of moolelo (traditions) of place, family, and practice—traditional knowledge—was largely cut off.1

The loss of language, practice, and land were accompanied by changing demographics and the development of large plantations, sprawling communities, military complexes, and resorts. These changes led to the destruction of noted traditional places, or loss of access to sites where traditional and customary practices occurred. Thus, it became difficult, if not impossible, to pass on the experience of practice and familiarity with wahi pana—those sites which would qualify in their native culture and communities as “traditional cultural properties.”

Even with all that has been lost, research in Hawaiian-language materials, historical literature, and in the knowledge of families descended from traditional residents of the land reveals a wealth of history through place names, and in some instances through ongoing practices. Through place names, many wahi pana (storied and sacred places) are found to exist, and for Hawaiians today, those wahi pana remain important. In this modern age, and often in the context of historic preservation, it is the biggest sites and features—such as heiau and mass ilina—that are determined to be the most significant. But Hawaiians have observed that “The land is not sacred because the heiau is there. The heiau is there because the land is sacred.” This sacredness is conveyed in the cultural attachment shared between Hawaiians and the aina (land/natural environment) that nurtured and sustained them and their relationship with the ilina of their ancestors who rose from and returned to the embrace of the aina. This living and ongoing sacredness also implies that there need not be physical remnants of “traditional properties and features” on the ground. When all else is lost, it is enough to speak the names and pass on the knowledge of place.

Inoa Aina: Place Names

By learning place names and their traditions, even if only fragmented accounts remain, one begins to see a rich cultural landscape unfold on the lands of Honouliuli Ahupua‘a. There are a number of place names that have survived the passing of time. The occurrence of place names demonstrates the broad relationship of the natural landscape to the culture and practices of the Hawaiian people. In A Gazetteer of the Territory of Hawaii, Coulter [7] observed that Hawaiians had place names for all manner of feature, ranging from “outstanding cliffs” to what he described as “trivial land marks” [7:10]. In 1902, W. D. Alexander, former Surveyor General of the Kingdom—and later government—of Hawai‘i, wrote an account of “Hawaiian Geographic Names” [2]. Under the heading “Meaning of Hawaiian Geographic Names” he observed,

It is very difficult, if not impossible, to translate most of these names, on account of their great antiquity and the changes of which many of them have evidently undergone. It often happens that a word may be translated in different ways by dividing it differently. Many names of places in these islands are common to other groups of islands in the South Pacific, and were probably brought here with the earliest colonists. They have been used for centuries without any thought of their original meaning. [2]

History further tells us that named locations were significant in past times, and it has been observed that “Names would not have been given to [or remembered if they were] mere worthless pieces of topography” [14:412].

In ancient times, named localities served a variety of functions, telling people about (i) places where the gods walked the earth and changed the lives of people for good or worse; (ii) heiau or other features of ceremonial importance; (iii) triangulation points such as koa (ceremonial markers) for fishing grounds and fishing sites; (iv) residences and burial sites; (v) areas of planting; (vi) water sources; (vii) trails and trailside resting places (oioina), such as a rock shelter or tree-shaded spot; (viii) the sources of particular natural resources/resource collection areas, or any number of other features; or (ix) notable events which occurred at a given area. Through place names, knowledge of the past and places of significance were handed down across countless generations.


1J. W. H. I. Kihe, “Na Hoomanao o ka Manawa,” Ka Hoku o Hawaii, June 5th and 12th, 1924.

In 1870, native historian S. M. Kamakau wrote about several practices and beliefs pertaining to mano, sharks, in ancient life. One practice of note in the Puuloa region was the practice of transforming deceased family members into mano as aumakua. These family aumakua would help relatives when in danger on the sea—if a canoe capsized or a man-eating shark was threatening attack. Hawaiians also worked with and tamed sharks so that one could ride them like a horse, steering them to where one wished to go.1  Kupuna Mary Kawena Pukui shared that there were two basic classes of sharks—mano kanaka: sharks with human affiliations; and mano ia: wild sharks of the sea, man eaters. The mano kanaka were revered and cared for, while the mano ia were at times hunted and killed following ceremonial observances.2 The practice of chiefs hunting sharks using the flesh of defeated enemies or sacrificial victims as kupalu mano (shark fishing chum), and of commoners using rotted fish as kupalu mano are further described in several historical narratives.

Ke Awalau o Puuloa, “the many bays of Puuloa” (Pearl Harbor), are famed in traditional and historical accounts of mano. The traditions center around the several deified sharks, foremost of whom is the goddess Kaahupahau, then followed several others, including but not limited to Kahiuka , Kuhaimoana, Komoawa, Kaehuikimanoopuuloa, Keliikau-o-Kau (Kealiikauaokau), and Mikololou. With the exception of Mikololou, all these shark gods were friendly to people, and dedicated to keeping mania, wild sharks of the sea, out of the Puuloa-Ewa waters and protecting people.

Traditions of Ke Awalau o Puuloa tell us that one of the most important kanawai governing mano was that they would not attack humans. This kanawai was created by the shark gods themselves. In 1870, Kamakau wrote about the establishment of this kanawai in a section titled “Alahula Puuloa, he Alahele na Kaahupahau,” which means “The Swimming Trails of Puuloa Are the Trails Traveled by Kaahupahau.”

Oahu was made a kapu land by this kanawai placed by [the shark gods] Kanehunamoku and Kamohoalii. But their sister Kaahupahau broke the law and devoured the chiefess Papio. She was taken and “tried” (hookolokolo) at Ulukaa [the realm of these gods], but she escaped the punishment of death. It was her woman kahu who paid the penalty of the law because it was her fault—she reviled Papio. The trouble arose over a papahi lei of ilima flowers which belonged to Kaahupahau that her kahu was wearing. [The kahu refused to give it to Papio, and] Papio said, “I am going bathing, but when I come back you shall be burned with fire.” But Ka‘ahupahau devoured Papio before she could carry out her threat, and she was punished for this. That is how Puuloa became a [safe] thoroughfare (alahula). After her confinement ended several years later, Kaahupahau was very weak. She went on a sightseeing trip, got into trouble, and was almost killed. But she received great help from Kupiapia and Laukahiu, sons of Kuhaimoana, and when their enemies were all slain, the kanawai was firmly established. This law—that no shark must bite or attempt to eat a person in Oahu waters—is well known from Puuloa to the Ewas. Anyone who doubts my words must be a malihini there. Only in recent times have sharks been known to bite people in Oahu waters or to have devoured them; it was not so in old times.3

Several place names commemorate the shark gods of Puuloa. Among them are three recorded in the Saturday Press of December 29, 1883:

Keaalii A cave in the sea at the entrance to Puuloa harbor, and known by the natives to have been formerly the home of a large shark called Komoawa, who has been generally credited as the watchman on guard at the entrance of Kaahupahau’s waters. The latter’s royal cave-dwelling was in the Honouliuli lagoon.

Kuhia loko Waiawa. Named for one of the attendants/purveyors of the shark goddess Kaahupahau.

Kuhia waho Waiawa. Named for one of the attendants/purveyors of the shark goddess Kaahupahau.

In addition to the traditions of Kaahupahau, two other accounts center around the nature of sharks in the Ewa District, and battles that were fought to kill offending sharks. In the early 1820s, members of the Protestant mission station traveled to the Ewa District, and learned something about the shark gods of Puuloa.

Hiram Bingham accompanied King Kamehameha II (Liholiho), the royal family, and attendants to Ewa in 1823, where they stayed near the shore of Puuloa. During the visit, the king and party, along with Bingham, visited the dwelling place of a noted shark god. The name of the god was not recorded in Bingham’s journal, though one must infer that it was either the goddess Kaahupahau or her brother, Kahiuka. Bingham wrote:

I one day accompanied the King [Liholiho] and others by boat to see the reputed habitation of a Hawaiian deity, on the bank of the lagoon of Ewa. It was a cavern or fissure in a rock, chiefly under water, where, as some then affirmed, a god, once in human form, taking the form of a shark, had his subterraqueous abode. Sharks were regarded by the Hawaiians as gods capable of being influenced by prayers and sacrifices, either to kill those who hate and despise them or to spare those who respect and worship them. It had been held that, when a mother gave her offspring to a shark, the spirit of the child dwelt in it, and the shark becoming an akua, would afterwards recognize and befriend the mother on meeting her, though ready to devour others. [4:177]

Later, in January 1825, Elisha Loomis also traveled to Ewa and stayed along the Puuloa shore [31]. During his visit, Loomis learned the name of the shark goddess who protected the waters of the Pearl Harbor region, and also reported hearing about a war between the good sharks and those who sought to eat human flesh. It will be noted that due to his limited Hawaiian-language skills, Loomis apparently transposed she for he in his journal.

After supper I conversed with them a long time on the subject of religion … during the conversation one of them mentioned that in former times there dwelt at Puuloa a famous shark named Ahupahau. He had a house in the hole of a rock. He was one their gods. On one occasion a strong shark 3 or 4 fathoms long came into the channel to make war upon the sharks and upon the natives that dwelt there. Ahupahau immediately communicated to the natives information advising them to get a net out and secure him. They took the hint and spread their nets, and in a little time the stranger was captured.

Loomis’s reference to a war between an invading shark coincides with the traditions of Ka-ehu-iki-mano-o-Puuloa,4 Mikololou and Kealiikauaokau,5 in which battles between sharks are fought in order to protect the people of the Ewa region from attacks by mano ia.

J. S. Emerson presented a paper titled “The Lesser Hawaiian Gods” before the Hawaiian Historical Society on April 7, 1892. In this report are details of Kaahupahau, Kahiuka, and Mikololou in the history of Ewa and the waters of Puuloa:

One reason for the affection shown to the shark aumakua was the fact that so many of them claimed human parentage, and were related by ties of kinship to their kahus. Such was the case with Kaahupahau and her brother Kahiuka, the two famous shark-gods of the Ewa Lagoon on this island. Their birth and childhood differed in no essential features from that of other Hawaiian children up to the time when, leaving the home of their parents, they wandered away one day and mysteriously disappeared. After a fruitless search, their parents were informed that they had been transformed into sharks. As such, they became special objects of worship for the people of the districts of Ewa and Waianae, with whom they maintained pleasant relations, and were henceforth regarded as their friends and benefactors. After a time the man-eating shark, Mikololou, from the coast of the island of Maui, paid them a visit and enjoyed their hospitality until he reproached them for not providing him with his favorite human flesh. This they indignantly refused to give, whereupon, in spite of their protest, he made a raid on his own account upon the natives, and secured one or more of their number to satisfy his appetite. Kaahupahau and her brother promptly gave warning to their friends on shore of the character of this monster that had invaded their waters. To ensure his destruction they invited their unsuspecting guest to a feast made in his honor at their favorite resort up the Waipahu river. Here they fed him sumptuously, and at length stupefied him with the unusual amount of awa which they supplied him. While he was in this condition, their friends, who had come in great numbers from the surrounding country, were directed to close up the Waipahu river, which empties into the Ewa Lagoon, with their fish nets, brought for the purpose, while they attacked him in the rear. In his attempt to escape to the open sea he broke through one net after another, but was finally entangled and secured. His body was then dragged by the victorious people on shore and burned to ashes, but certain do got hold of his tongue, and, after eating a portion, dropped the remainder into the river. The spirit of the man-eater revived again, and, as a tongue, now restored and alive, made his way to the coasts of Maui and Hawaii, pleading with the sharks of those waters for vengeance upon the sharks of the Ewa Lagoon. They meantime secured the aid of Kuhaimoana and other notable sharks from the islands of Kaula, Niihau, Kauai, and Oahu. A grand sight it was to the numerous spectators on the shore when these mighty hosts joined in combat and began the great shark-war. It was a contest of gods and heroes whose exploits and deeds of valor have long been the theme of the bards of the Hawaiian Islands… [I]n the first great battle the friends and allies of the cruel man-eater were touted by the superior force of their opponents, which the good Kaahupahau and her brother long continued to enjoy the affectionate worship of their grateful people. It is said that she is now dead, while her brother Kahiuka still lived in his old cave in the sea, where he was visited from time to time by his faithful kahu, Kimona, now deceased. Sometimes Kimona missed his fish nets, when he was pretty sure to find that Kahi‘uka had carried them to a place of safety, to preserve them from destruction by hostile sharks.6

Noted Hawaiian scholar Mary Kawena Pukui wrote about visits she made to Ewa and the Puuloa region in 1907. She observed that the name Kaahupahau could be translated as “Cloak well cared for,” and that her place in the history of the land is commemorated in the saying, “Alahula Puuloa he alahele na Kaahupahau, Everywhere in Puuloa is the trail of Kaahupahau” [25].

The role of Kaahupahau as a goddess and guardian in the waters of the Puuloa bays is still in the minds of Hawaiians in the present day. Her brother Kahiuka, whose name means “The smiting tail,” is also remembered, and it is said that with his great tail, Kahiuka was responsible for destroying any foreign sharks “that offended his sister” Kaahupahau [25:57–58]. His cave is reported in several locations, including Dry-dock No. 1, between Mokuumeume and Keanapuaa, and in Waiawa estuary.7 The cave, destroyed in the construction of Dry-dock No. 1, was once his home.8


1S. M. Kamakau, January 6, 1870; Pukui, translator, 1976.
2M. K. Pukui, personal communication to Kepa Maly, 1976.
3S. M. Kamakau; Pukui, translator, 1968:73.
4W. H. Uaua, “He Moolelo Kaao no Kaehuikimanoopuuloa,” Ke Au Okoa, Dec. 1, 1870 to Jan. 5, 1871.
5“He Moolelo Kaao Hawaii no Keliikau o Kau,” Home Rula Repubalika, January 6, 1902, p. 7–8.
6J. S. Emerson, 1892:10–11.
7Manu 1895.
8For additional background on the sharks of Puuloa, see Pukui and Curtis, 1961 [27].